Політика конфіденційності

Початок користування цим веб-сайтом передбачає обов'язкове ознайомлення з нижченаведеними умовами. Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами, будь ласка, не використовуйте цей веб-сайт. Доступ до цього веб-сайту, включаючи заповнення різних форм, подачу заявок і замовлення товарів/послуг за допомогою цього веб-сайту, позначає вашу згоду із умовами даної Публічної оферти.

 

Терміни, які використовуються в цьому Публічному договорі:

- Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину www.ete.ua, товариство з обмеженою відповідальністю "ЕТЕ ТРЕЙДІНГ ХАУЗ" (код ЄГРПОУ: 44701556, місцезнаходження: 04071, м. Київ, Ярославський провулок 7/9, офіс 4).

- Сайт - веб-сайт інтернет-магазину www.ete.ua, включаючи всі веб-сторінки; власником інтернет-магазину є ТОВ "ЕТЕ ТРЕЙДІНГ ХАУЗ".

- Угода - цей публічний договір.

- Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про продукцію/послуги, які вона реалізує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення інформації про продукцію/послуги цієї особи. Найменування Продавця вказується в документах щодо передачі Продукції Одержувачу (акт прийому-передачі або інші документи, які підтверджують факт передачі Продукції Одержувачу).

- Продукція - товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

- Користувач - особа, яка переглядає інформацію на Сайті і/або робить замовлення і/або отримує Продукцію за допомогою інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

- Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Продукцію, а також сукупність Продукції, яку замовив Користувач.

- Платник - особа, яка оплачує Замовлення.

- Одержувач - особа, яку Платник вказав як особу, яка має право отримати Продукцію відповідно до Замовлення. Якщо не вказано інше в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

- Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретну Продукцію, яку може придбати споживач. Пропозиція включає в себе інформацію про саму Продукцію, інформацію про її ціну, способи оплат

и і доставки, а також інші умови придбання Продукції споживачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є публічною офертою, а є інформацією про можливі умови придбання Продукції.

1. Загальні умови використання сайту.

1.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій щодо продажу Товарів Продавцями.

1.2. Наступна Угода є публічною пропозицією. Отримуючи доступ до матеріалів сайту, Користувач вважається приєднавшись до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди в будь-який момент. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової версії Угоди на сайті.

1.4. Пропозиція на сайті не є публічною офертою. Однак користувач після ознайомлення з пропозицією може подати пропозицію Продавцю (Продавцям), заповнивши форму Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається пропозицією Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Товару на умовах, вказаних у пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його пропозиція переадресовується Адміністрацією Продавцеві, який вибраний Адміністрацією. Ця умова ніяким чином не означає, що Адміністрація діє в якості агента Продавця і/або приймає на себе відповідальність за виконання Замовлення Продавцем.

1.5. Пропозиція вважається прийнятою Продавцем, якщо останній вчинив дії, що свідчать про прийняття пропозиції Користувача, а саме: фактично відправив Товар, розпочав надавати послуги або виконувати роботу відповідно до умов, передбачених пропозицією Користувача.

1.6. Після отримання пропозиції Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено пропозицією Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається контрпропозицією і повинна бути прийнята Користувачем. Прийняттям контрпропозиції вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару за умовами, передбаченими контрпропозицією. Продавець має право відкликати таку контрпропозицію до моменту видачі Товару Покупцю.

1.7. Доказом прийняття Продавцем пропозиції Користувача або контрпропозиції (тобто узгодженням сторонами всіх суттєвих умов прод

ажу Товару) є фактичне отримання і прийняття Товару Одержувачем.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем пропозиції Користувача сповіщення Продавця/Адміністрації за допомогою засобів електрозв'язку (sms-повідомлення, електронна пошта, телефон і т.д.) про отримання Замовлення Користувачем і/або про строк його отримання і/або про ціну Товару. Це сповіщення виключно служить для сповіщення Продавцям про пропозицію Користувача (але не про її прийняття) і містить відтворення умов пропозиції, наданої Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, який надається Користувачу в разі невідповідності фактичних умов продажу пропозиції є право відмовитися від отримання Товару та вимагати повернення вартості сплаченої за нього вартості, а також вартості доставки Товару до пункту видачі (якщо ці суми фактично були оплачені Платником). Одержувач має право скористатися цим правом до підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в тому числі документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

- підписанням Одержувачем акта приймання-передачі Товару (або іншого рівноцінного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

- підписанням Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, що містило Товар, або

- фактичним отриманням Товару Одержувачем та вчиненням Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і залишив пункт видачі товару і т.д.).

1.10.1 За домовленістю з Продавцями Адміністрація сайту від свого імені може виступати агентом Продавців, а саме:

- виступати Продавцем товарів, що належить іншим Продавцям.

- надавати послуги з організації перевезення та зберігання відправлених товарів, що належать іншим Продавцям.

- проводити маркування перевезених, відданих на зберігання та товарів, що відправляються, що належить іншим Продавцям, власним логотипом.

1.11. Інформація про товар.

1.11.1. Інформація в Товарі міститься на самому Товарі, його упаковці, товаросупровідних документах на Товар. Інформація про товар також може надаватися дистанційно (по телефону шляхом розміщення інформації про товар на сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

1.11.2. При отриманні Товару, до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару, Отримувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або упаковці та/або у товаросупровідних документах. У разі потреби отримання додаткової інформації про Товар Отримувач зобов'язаний зв'язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв'язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.11.3. Ціна на Товар, вказана в Пропозиції, є орієнтовною. Ціна на Товар, погоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.-1.7. Угода може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачу.

1.11.4. У разі зміни ціни Товару порівняно із погодженими Сторонами згідно з п. 1.4.-1.7. Угоди умовами Одержувач має право відмовитися від отримання та ухвалення Товару. При цьому, Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар сум, а також сум, сплачених за доставку Товару Одержувачу. Будь-які інші компенсації (в т.ч. відшкодування збитків, неустойка та інше) – Продавцем чи Адміністрацією не надаються.

1.12. Обмеження відповідальності.

1.12.1. Сайт є платформою для розміщення пропозицій продавцями. У зв'язку з цим, Адміністрація (крім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не несе будь-якої відповідальності перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями та пов'язані з цим питання, у тому числі, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичні умови продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань Продавцями та/або виробниками.

1.12.2. Зазначені у Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватись Продавцями, у тому числі після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначати та змінюватись Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачу.

1.12.3. У разі старіння матеріалів (в т.ч. умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов'язується оновлювати їх. Адміністрація за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникла внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.12.3. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару порівняно із зазначеними у Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару та вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони сплачені).

1.12.5. У будь-якому разі сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою десять гривень.

1.12.6. На Товари, на які встановлено гарантійний термін, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника. Якщо відповідно до законодавства України на Товар має бути встановлений гарантійний строк, але він не встановлений виробником, гарантійний термін на такий Товар вважається рівним трьом дням.

1.3. Користувач відповідає за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У випадку, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачу Товару неналежному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Платником як оплата Товару (проводити залік зустрічних вимог).

 

2. Зобов'язання Сторін.

2.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитись з цією Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту.

2.3. Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укласти ліцензійні договори (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватись на сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб'єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має жодних повноважень щодо впливу на виконання Продавцями своїх зобов'язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов'язань, що виникають після продажу Товару

 

3. Порядок обміну та повернення Товару Одержувачем (Користувачем, Платником).

3.1. Обмін та повернення Товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу), у порядку Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється за адресою:
м. Київ, Ярославський провулок 7/9, офіс 4

3.2. При отриманні Товару поштою, повернення такого Товару (у тому числі при розірванні договору купівлі-продажу) здійснюється поштою, за наступною адресою:
04071, м. Київ, Ярославський провулок 7/9, офіс 4 . Одержувач: представник ТОВ «ЄТЕ ТРЕЙДІНГ ХАУЗ».
Платник: 3 особа за безготівковим розрахунком.
Доставка: Склад - Двері.

3.3. При обміні та поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, додавши до нього також такі документи:
- Заява на обмін чи повернення коштів, із зазначенням причин;
- акт прийому передачі (Складальний лист);
- Гарантійний талон.

 

4. Персональні дані.

4.1. Оформляючи Замовлення на Cайте ete.ua та/або проставляючи галочку у відповідному полі на сайті ete.ua перед заповненням своїх персональних даних ) зазначених їм даних, саме: прізвище, ім'я, по батькові; електронна пошта; телефон; адреса; Дата та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію як фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; номер телефону; місце роботи та посада; стаж роботи; дата та причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості щодо отримання пенсій; сімейний стан; майнове становище (наявність нерухомого та/або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання з державної реєстрації речових; дані паспорта (номер, серія, ким і коли видано); дані про дітей, у тому числі усиновлених; інші дані з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами та маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно -експедиторським та кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам, та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ТОВ «ЕТЕ ТРЕЙДІНГ ХАУЗ». Це положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо та добровільно надана Користувачем.

4.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є ТОВ «ЕТЕ ТРЕЙДІНГ ХАУЗ», місцезнаходження: 04071, м. Київ, Ярославський провулок 7/9, офіс 4. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою ТОВ «ЕТЕ ТРЕЙДІНГ ХАУЗ»: 04071 Київ, Ярославський провулок 7/9, офіс 4

4.4 Суб'єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження чи місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти мотивовану вимогу щодо зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з навмисним прихованням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на опрацювання своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних; вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичного оброблення персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має йому правові наслідки.

 

5. Інші умови.

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується, третю особу. У цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача та доставки товару. На відносини сторін, у разі, поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити під час отримання Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

5.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання товару.

5.4. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

5.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.

5.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.